ROMEX
STRONA GŁÓWNA OFERTA CENNIK KONTAKT
USŁUGI, POMIARY ELEKTRYCZNE

Firma "Romex" wykonuje pomiary elektryczne i badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zastosowanych w tym celu środków technicznych we wszystkich układach sieciowych tj. TN-S, TN-C, TN-CS, TT oraz IT, jedno - bądź trójfazowych do 1kV umożliwiające ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznej przed jej przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji (co rok lub co 5 lat) - służące zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118, rozdz. 6 art.62

Również nowe przepisy ochrony p/porażeniowej (PN-HD 60364-4-41) wprowadziły zasadę: najpierw chronić potem zasilać.

Posiadam niezbędne aktualne uprawnienia energetyczne grupy 1 do eksploatacji i dozoru instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych do 1kV oraz uprawnienia budowlane.

W celu wykonania pomiarów elektrycznych i oświetleniowych wykorzystuję profesjonalne mierniki firmy SONEL, które spełniają wszelkie aktualne wymogi stawiane przez obowiązujace normy dla określenia impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji przewodów roboczych, rezystancji uziemienia oraz natężenia oświetlenia.

Jakość oświetlenia jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Dlatego pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jego wartość w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy.

Przeprowadzone badania i pomiary elektryczne dokumentowane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a każdy pomiar i badanie ma odzwierciedlenie w sporządzonym protokole, który zawiera wyniki pomiarów, ocenę ich zgodności z wymaganiami norm i przepisów oraz uwagi dodatkowe.

Terenem działania firmy jest miasto Nowy Targ i Podhale oraz miejscowości w promieniu około 100 km.
Firma działa już od kilkunastu lat!
Moją dewizą jest dbałość o jakość moich usług!
Priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo!
Zapraszamy do współpracy.